logo atc veenhorst

1. Algemeen

1.1.   De banen mogen uitsluitend worden bespeeld in tenniskleding en tennisschoenen.

1.2.   Alleen leden met evt. introducé(s), die een baan hebben gereserveerd met geldige pasjes, hebben toegang tot de betreffende banen. Toeschouwers (ook kinderen) hebben geen toegang tot de banen.

1.3.   Drinken mag alleen uit een plastic fles (geen glas op de baan!).

 

2. Speelrecht en baanreservering

2.1.   Het reserveren van de banen dient het gehele kalenderjaar d.m.v. het digitale afhangbord plaats te vinden.

2.2.   Speelgerechtigd zijn leden en zij die een geldig introducé-pasje hebben verkregen (zie punt 3. Introductie).

2.3.   Voor het reserveren van een baan dient men met de pasjes het digitale afhangbord te activeren. Na het scannen van alle pasjes kan een baan gekozen worden. Dit dient aansluitend te gebeuren.

2.4.   Zij die een baan hebben gereserveerd dienen op het Tennispark aanwezig te zijn.

2.5.   Er mag 30 minuten voorafgaand aan een reserveringsperiode niet op andere banen worden gespeeld.

2.6.   Tijdens lessen en/of het spelen in de hal mag er niet gereserveerd worden.

2.7.   Een reservering voor een enkelspel (2 of 3 personen) geldt voor de duur van 45 minuten.
Een reservering voor een dubbelspel (4 personen) levert een reserveringsduur van 60 minuten op. Als er binnen 5 minuten na de reserveringsperiode of binnen 5 minuten na ieder volgend kwartier doorspelen, geen andere spelers komen opdagen, mag worden doorgespeeld totdat het betreffende kwartier voorbij is.

2.8.   Voor de baanwisseling is de tijd van het digitale afhangbord bepalend.

2.9.   Indien alle bespeelbare banen bezet zijn mag er, na minimaal 30 minuten te hebben gewacht, opnieuw gereserveerd worden.

2.10. Bij volledige bezetting van de banen mag een verzoek om te dubbelen niet worden geweigerd.

2.11. Juniorleden hebben op de woensdagmiddag van 13.00 uur tot 18.00 uur voorrang boven seniorleden. Vanaf 18.00 uur gelden de volgende regels:

  • Seniorleden kunnen reserveren op alle banen.
  • Juniorleden mogen alleen op de aangewezen banen reserveren (zie mededelingenbord). Juniorleden zijn voor deze regeling 13 jaar of ouder of worden in het lopende jaar 13. Zij mogen ‘s avonds niet labelen met een jongere junior.
  • Juniorleden met een seniorlid mogen tot 20.00 uur reserveren op alle banen.

2.12. Deelnemers aan een competitie of toernooi dat georganiseerd wordt door ATC Veenhorst, moeten tijdens deze competitie-/toernooiwedstrijden voorrang verlenen aan spelers die niet deelnemen aan deze competitie of dat toernooi m.b.t. het labelen/reserveren van een baan.

2.13. De technische commissie kan banen reserveren t.b.v. toernooien, competitie en lessen (zie het mededelingenbord voor de banen en de tijden).

2.14. De tennisleraren zijn gehouden niet meer dan 3 banen per avond te bezetten, met uitzondering van de donderdagavond (4 banen). Zij dienen te rouleren volgens het afgesproken schema (zie het mededelingenbord). Indien zij zich er niet aan houden kan men de tennisleraren ook aflabelen.

3. Introductie

3.1.   Introductie van niet-leden door leden van ATC Veenhorst is mogelijk d.m.v. het aanschaffen van een introductie-pasje. Alvorens kan worden gespeeld, dient men in het bezit te zijn van dit gastenpasje.

3.2.   Gastenpasjes kunnen alleen worden gekocht door leden van ATC Veenhorst. Een gastenpasje kost € 5,00 en is één dag geldig.

3.3.   Een lid mag met 2 introducés slechts 1 baan bezetten.

3.4.   De uitgifte van gastenpasjes geschiedt door de medewerkers van het restaurant.

3.5.   De uitgifte van een gastenpasje kan, ingeval van een drukke baanbezetting, worden geweigerd door de baan-commissaris en de medewerkers van het restaurant.

3.6    Gastenpasjes worden op naam van de introducé en op datum gesteld en zijn niet overdraagbaar.

3.7.   Een gastenpasje is tot 18.00 uur geldig. Daarna kan in overleg met de baancommissaris toestemming verleend worden tot langer doorspelen. Dit is alleen mogelijk wanneer het niet druk is.

3.8.   De introducé dient te tennissen met het introducerend lid.

3.9.   Gedurende de zomervakantie is het jeugdleden van ATC Veenhorst toegestaan om tot 18.00 uur gratis een introducé mee te nemen, mits de introducé lid is van een andere vereniging en in het bezit is van een geldig KNLTB-pasje. Dit pasje doet dan dienst als gastenpasje. Voor deze introducé(s) gelden dezelfde regels als voor iemand met een gastenpasje.

3.10. Bij overtreding van deze regels is het introducerend lid aansprakelijk.

 

4. Baanverlichting

4.1.   De afstelling van de verlichting van de banen wordt door de technische commissie verzorgd. De verlichting kan ingeschakeld worden d.m.v. het indrukken van knoppen aan de zijkant van de schakelkasten.

4.2.   Het schakelen kan alleen gedurende een bepaalde periode van de avond. Deze periode is vanaf het begin van de duisternis tot een tijd die afhankelijk is van de maand van het jaar (‘s zomers 23.30 uur). Zie het mededelingenbord voor de automatische uitschakeltijden en de banen die ‘s winters geopend blijven.

4.3.   De uitschakeling van de verlichting gaat automatisch via een tijdklok of, als u de baan voortijdig verlaat en er op de naaste baan niet wordt gespeeld, door uzelf door de verlichting uit te schakelen d.m.v. het indrukken van de rode knop aan de schakelkasten.

4.4.   De baanverlichting dient zo efficiënt mogelijk te worden gebruikt.

 

5. Baantoezicht

5.1.   De baancommissaris ziet toe op de naleving van dit reglement. Jaarlijks worden de competitieteams door de technische commissie in een baancommissarissen-schema ingedeeld en wordt dit d.m.v. het mededelingenbord bekend gemaakt.

5.2.   In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de baancommissaris, zonodig in overleg met de technische commissie of het bestuur.

5.3. In de winterperiode kan er bij koud weer en vorst gewoon gespeeld worden op de padel- en tennisbanen.

Er zijn wel een paar uitzonderingen voor de tennisbanen:

5.3.1      Er mag niet gespeeld worden als op de tennisbanen sneeuw of ijs ligt. Dit mag ook niet weggeveegd worden.

5.3.2      Er mag niet gespeeld worden op de tennisbanen als na een langere vorstperiode dooi invalt.

Gedurende deze dooi kan de bovenlaag verschuiven ten opzichte van de nog bevroren onderlaag. Hierdoor kunnen scheuren en oneffenheden ontstaan. De netten zullen dan (als teken) door de parkcommissie omlaag gedraaid worden.

Vrijgave van de banen gebeurt altijd alleen door de parkcommissie. Zij spannen de netten dan weer op.

5.4.   Bij onweer dienen de banen zo snel mogelijk te worden verlaten!